Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procés de selecció de 2 places de peó/peona

Aquestes bases tenen per objecte la selecció amb caràcter permanent de dos places de peó/peona, mitjançant concurs oposició lliure, escala administració especial, subgrup AP, vacants a la plantilla de personal laboral.

Unitat gestora Recursos Humans

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques que compleixin els requisits establerts a les Bases de la convocatòria.

Quan es pot sol·licitar?

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà l’establert a les Bases de la convocatòria.

Quin cost té?/Mitjans de pagament

Els drets d’examen venen definits per les Ordenances Fiscals vigents i per les Bases de la convocatòria.

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00 
 
  • Als registres electrònics generals de:
            a) L'Administració General de l'Estat.
            b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
            c) Les entitats que integren l'Administració local.
            d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit electrònicament

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.
Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.
Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.
Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.
Durant aquest procés:
1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la
Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància específica degudament emplenada.

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

2) Documentació requerida en les Bases de la convocatòria.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

El termini màxim per resoldre 3 mesos i sempre que no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat termini.

Recursos que es poden interposar

1) Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases reguladores, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al BOPB, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de a jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde,  en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al BOPB, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
 

2) Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació.

3) Contra els actes de tràmit del Tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació.

4) Contra els actes de tràmit del Tribunal de selecció no inclosos en l’apartat anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.
 
5) Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu:

Negatiu

Normativa

La normativa establerta a les bases de la convocatòria.

Observacions

Procediment per la convocatòria de selecció:

1. Presentar la sol·licitud dins del termini especificat en la convocatòria, juntament amb el justificant de pagament de les taxes, documentació acreditativa de la identitat i la titulació requerida.
2. Des de Recursos Humans es farà la baremació dels mèrits al·legats i es publicarà la llista d'admesos/es.
3. Convocatòria del dia i hora de la realització de les proves i comunicació a les persones interessades.
4. Realització de les proves del concurs/oposició.
5. Publicació a la pàgina web i exposició al taulell d'anuncis dels resultats de les proves i de la llista d'aprovats/aptes.
6. Valoració dels mèrits i entrevistes, si s'escau.
7. Publicació a la pàgina web dels resultats finals del procés de selecció.