Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Multes de trànsit - Tràmits i pagaments

Unitat gestora Serveis Jurídics

Tramitació

1. Notificació de la denúncia

La notificació de la denúncia es pot practicar de dues maneres:

a) Per l'agent en el mateix moment de la infracció.

b) Posteriorment a la data de la infracció al domicili del titular del vehicle.

El procediment a seguir per pagar la multa depenent de quin sigui el cas, és el següent:

a) Denúncia NOTIFICADA per l'agent en el mateix moment de la infracció:

Si no s'ha fet efectiva la multa a l'agent denunciant en el moment de cometre's la infracció, es podrà fer efectiva amb reducció del 50%, en els supòsits previstos legalment, en el termini de vint dies naturals a partir de la data de la infracció.

El procediment per fer efectiva la multa és el següent:

  • Si la butlleta de denúncia té codi de barres:

Es pot efectuar el pagament en qualsevol entitat col·laboradora amb aquest document. Podeu consultar les entitats col·laboradores accedint a orgt.cat/pagarmultes

  • Si la butlleta de denúncia no té codi de barres:

1r. Descarregar el document de pagament a orgt.cat/pagarmultes:

Pot ser que aquest document no estigui disponible els primers dies després de la infracció, això es degut a que el personal del corresponent ajuntament ha de realitzar la gravació en el sistema informàtic. Haurà d’anar provant fins obtenir el document de pagament .

2n. Efectuar el pagament als llocs i mitjans indicats en el document descarregat.

b) Denúncia NOTIFICADA posteriorment a la data de la infracció al domicili del titular del vehicle:

La notificació s'acompanyarà del document per pagar la multa amb reducció del 50%, en els casos previstos legalment, disposant d’un termini de pagament de vint dies naturals a partir de la data en que hagi rebut la notificació en el domicili.

A la mateixa carta de pagament s'especifiquen els llocs i mitjans de pagament.

En els casos que és obligada la identificació del conductor del vehicle no s'enviarà document per pagar, ja que la multa no es pot pagar si no es fa primer la identificació del conductor.

2.Identificació conductor

Si es tracta d'una infracció de moviment s'ha de fer la identificació del conductor en el termini de vint dies naturals des de la data de notificació de la denúncia.

Es recomana que la identificació del conductor es realitzi a l'adreça orgt.cat/canviconductor. També es podrà fer mitjançant escrit dirigit a l'Organisme de Gestió Tributària.

En les infraccions de moviment, si el titular del vehicle no figura inscrit en el Registre de Conductors (persones jurídiques,....) i la denúncia no ha estat notificada en el moment de la infracció per l'agent, es requerirà al titular del vehicle perquè comuniqui el número del permís o llicència de conducció i el nom i cognoms del conductor.

Si la persona conductora no figura inscrita en el Registre de Conductors i Infractors (estrangers...) s’haurà d'aportar, a més, còpia de l'autorització administrativa que l’habiliti per conduir a Espanya.

Si el titular fos una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament.

Una vegada identificada la persona que conduïa, se li notificarà la denúncia conjuntament amb el document de pagament amb la reducció del 50 per cent, en els casos previstos legalment.Si s'efectua el pagament amb reducció el procediment finalitzarà (art. 94 LSV) i no s'atendrà la identificació de conductor realitzada amb posterioritat a la liquidació de l'expedient.

L'incompliment del deure d'identificar de forma veraç la persona conductora, amb les formalitats indicades, està tipificat com a infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de fins al triple de la que s'indica a l'anvers per a la infracció originària (article 77 j) de la LSV).

3. Consultar fotografia de la multa feta pel sistema captació imatges:

Es podrà consultar la imatge informant la matrícula del vehicle amb els guions i el número de fotografia que trobarà a la notificació de la denúncia.

4. Al·legacions:

a) Descripció

En cas de disconformitat amb la denúncia, les persones interessades poden presentar al·legacions davant l’Alcaldia amb manifestació dels fets o raonaments jurídics i aportació dels documents i proves que estimin adients en defensa del seu dret, indicant, si es coneix, el número d'expedient sancionador.

b) Tramitació

Qui pot presentar-les?

La persona o persones interessades en l’expedient, físiques o jurídiques, amb acreditació de la seva identitat (DNI/NIF) o els seus representants legals amb l’aportació dels poders de representació o persona degudament autoritzada amb l’aportació del DNI del representat i del representant.

Termini de presentació

En el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació de la denúncia.

On es demana?

  • Per seu electrònica

        A la Seu electrònica de l’ORGT mitjançant el web https://orgt.diba.cat/multes

  • Presencial o amb Cita prèvia a través de:
        A l’oficina de Ripollet de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona  (ORGT) 
        Rb. de Sant Jordi, núm. 7
        HORARI d'atenció: Dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
        O en qualsevol altra oficina de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
 
        C/Balmes núm.408291-RIPOLLET 
        HORARI d’atenció ciutadana:
        De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.

        Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00

  • Als registres electrònics generals de:
        a) L'Administració General de l'Estat.
        b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
        c) Les entitats que integren l'Administració local.
        d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
-   A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
-   A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-   A les oficines d'assistència en matèria de registres.
-   En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 Documentació

  1. Formulari de sol·licitud
  2. Documents que es consideri d’interès per a la persona interessada.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució tràmit

L'òrgan competent per a resoldre les al·legacions i dictar l’acord resolutori és l’ Alcaldia o persona en que delegui (art.84.4 LSV).

Resolució i notificació de la sanció

Un cop transcorregut el termini per presentar al·legacions, i a la vista de les que s'hagin presentat, l'òrgan municipal competent dictarà la resolució del procediment per a totes aquelles sancions que no s'hagin pagat, si escau. S'han de tenir present les previsions de l'article 94.5 de la LSV -sanció tàcita-. No es dictarà resolució sancionadora expressa en els supòsits d'infraccions lleus, greus sense punts o molt greus i greus notificades en l'acte de la denúncia. La posterior notificació que rebrà l'interessat (després de la denúncia) serà directament la de la provisió de constrenyiment.

Aquesta resolució es notifica als interessats junt amb un document per pagar la multa sense cap reducció, en el termini de quinze dies naturals des de la data de notificació.

Termini per a resoldre

El termini per a resoldre l’expedient sancionador incoat és d’un any des de la iniciació del procediment, excepte que concorrin causes legals de suspensió/paralització del procediment sancionador (art. 112 LSV).

Sentit del silenci administratiu:

Negatiu

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució sancionadora es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes des de la seva notificació. La seva interposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat.

Alternativament també es podrà formular recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes des de la data d’interposició. En aquest darrer cas el termini per a la presentació del recurs contenciós administratiu és de sis mesos des de la data en què s'ha d'entendre desestimat de forma presumpta.

Observacions

Pagament amb reducció

Tal i com s'indica al primer punt Notificació de la denúncia d'aquest document informatiu, les multes es poden pagar amb una reducció del 50%, en els casos previstos legalment.

Els casos en els què no està prevista la reducció del 50% són els establerts a l'article 77.h), n), ñ), o), p), i r):

" h) Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radars o cinemòmetres o qualssevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.

n) Realitzar en la via obres sense l'autorització corresponent, així com la retirada, ocultació, alteració o deteriorament de la senyalització permanent o ocasional.

ñ) No instal·lar la senyalització d'obres o fer-ho incomplint la normativa vigent, de manera que es posi en risc greu la seguretat viària.

o) Incomplir les normes que regulen les activitats industrials que afecten de manera directa la seguretat viària.

p) Instal·lar inhibidors de radars o cinemòmetres en els vehicles o qualssevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.

r) Causar danys a la infraestructura de la via o alteracions a la circulació deguts a la massa o a les dimensions del vehicle, quan no es tingui l'autorització administrativa corresponent o se n'hagin incomplert les condicions, independentment de l'obligació de la reparació del dany causat."

El pagament amb reducció implica:

a) La renúncia a formular al·legacions. Cas que es formulin es tindran per no presentades.

b) La terminació del procediment, sense la necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que es realitza el pagament.

c) L'esgotament de la via administrativa, sent recurrible únicament davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'ha efectuat el pagament.

d) La fermesa de la sanció en via administrativa, produint plens efectes des del dia següent a la realització del pagament, moment en que es comunicarà la detracció dels punts a la DGT, quan així escaigui.

e) La sanció no computarà com antecedent en el Registre de Conductors i infractors de la DGT, sempre que no es tracti d'infraccions greus que no comportin la pèrdua de punts.

Període executiu

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha finalitzat, s'inicia el període executiu de cobrament.

En aquest període executiu l'import de la multa s'incrementa amb un recàrrec del 5% fins que es notifica la provisió de constrenyiment.

Un cop dictada la provisió de constrenyiment pel Tresorer de l'Organisme de Gestió Tributària, es notifica als infractors i s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10% del deute amb el següent termini de pagament:

  • Si la notificació de la provisió de constrenyiment es rep entre els dies 1 i 15 del mes, fins al 20 del mateix mes o l'hàbil immediat posterior.
  • Si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 5 del mes següent, o l'hàbil immediat posterior.

Si no es paga en el termini indicat, s'haurà de satisfer el deute principal més el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% al que s'hi sumaran les costes del procediment i els interessos de demora que es generin.

Normativa

- Llei de seguretat viària (LSV)

- Reglament general de circulació (RGC)

Adreces tràmits i pagaments

Podeu accedir al pagament i resta de tràmits on line des del web de l’ORGT mitjançant les següents adreces directes:

https://orgt.diba.cat/es/TributsMultes/MultesTransit/multes

https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments