Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Tràmit que permet sol·licitar o renovar la llicència per tenir o passejar un gos considerat potencialment perillós, per qualsevol de les causes que s’especifica a l’Ordenança  municipal de la tinença d'animals de companyia.

La renovació de la llicència s’ha de realitzar cada 5 anys.

 

Anualment s’haurà de presentar a l’Ajuntament la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix, i que haurà de ser renovada anualment. En cas de no presentar-se serà causa de revocació de la llicència.

 

La llicència és personal i instransferible, tant pel propietari del gos com pel seu conductor. La persona que el condueix haurà de portar sempre la targeta acreditativa.

 

Es considera que un gos és potencialment perillós:

 

a)   Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents i als seus encreuaments: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dog argentí, fila brasiler, tosa inu, akita inu, presa canari, dòberman, dog de burdeos, mastí napolità, bullmastiff, villanos de las encartaciones, alano espanyol.

 

b)  Els gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les següents, en cas que no siguin de les races esmentades a l’apartat anterior:

•   Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

•   Marcat caràcter i gran valor.

•   Pèl curt.

•   Perímetre del tòrax comprès entre 60 i 80 cm, altura fins a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 Kg.

•   Cap voluminós, en forma de cub, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades.

•   Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

•   Coll ample, musculós i curt.

•   Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

•   Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

c)      Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin estat protagonistes d’agressions a persones o a altres animals

 

Com realitzar el tràmit

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Classificació temàtica

 Animals de companyia. Gossos perillosos. Liicència.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Tota aquella persona major d’edat en condició de propietari o posseïdor de animals potencialment perillosos, amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància,  o bé un/a representant,  degudament autoritzat i acreditat, amb el aportació/exhibició  del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representant. Així com les persones majors d’edat que no sent propietàries siguin potencialment conductores d’aquests animals, sempre i quan reuneixin els següents requisits:

 

a.     No haver estat condemnat/ada pels delictes a què es refereix l’article 3.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, circumstància que s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d'una certificació emesa pel Registre Central de Penats i Rebels.

b.    No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries previstes en l’article 13.3 de la Llei 50/1999. En el supòsit que la  sanció accessòria sigui la suspensió temporal d’una llicència municipal per la tinença d’animals potencialment perillosos, només es podrà concedir o renovar la llicència sol·licitada si la sanció de suspensió imposada amb anterioritat s’ha complert íntegrament. L’Ajuntament de Ripollet actuarà d’ofici per esbrinar si la persona interessada en obtenir la llicència compleix aquest requisit.

c.     Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença  d’animals potencialment perillosos.

Aquestes capacitat i aptitud s’han d’acreditar mitjançant la presentació d'una certificació emesa per un dels centres de reconeixement autoritzats que es dediquen a valorar  les aptituds psicofísiques de les persones per poder conduir un gos.

Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any, amb les següents observacions:

a)      Sol·licitud llicència:

Quin cost té?

Per cada llicència de tinença i/o conducció de gos perillós s'haurà d'abonar la quantitat establerta a l'Ordenança Fiscal Vigent (annex 40.4) .

 

Dins el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de naixement, adquisició de l’animal o canvi de residència.

b)      Modificació/Baixa llicència:

Dins el termini de 15 dies des de que s’hagi produït el fet causant de la sol·licitud de modificació o baixa.

c)      Observació:

No s’aprovarà cap llicència si abans no ha estat identificat amb identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

La identificació dels animals s’ha de realitzar de conformitat amb les instruccions contingudes en l’article 15 de Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

On es demana?

 

ON LINE A través de la Seu Electrònica, mitjançant certificat digital o altre sistema d’identificació digital (idCat mòbil,…)

 

CITA PREVIA a través de http://citaprevia.ripollet.cat

PRESENCIAL C/ Balmes, 4 - 08291 Ripollet Horari d'atenció ciutadana: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:00. Divendres i vigilies de festiu de 8:30 a 14:00. Consulteu horari d'estiu.

ALS REGISTRES ELECTRÒNICS GENERALS DE:

a) L'Administració General de l'Estat

b) Les administracions de les Comunitats Autònomes

c) Les entitats que integren l'Administració local

d) El sector públic institucional (d'acord amb l'art. 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre):

·    A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament

·    A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya o l'estranger.

·    A les oficines d'assistència en matèria de registres.

·    En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

 

 

 

Documentació

1) Instància 

2) si es sol·licita en nom propi:

    VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat

    VIA ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés

3) Si es sol·licita en representació d'un altre interessat:

    Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada (si el tràmit es realitza a través de la seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)

    Document acreditatiu d'identitat del representant.

    Autorització degudament emplenada o poders de representació.

4) Cartilla sanitària de l'animal, amb les dades principals del propietari i de l'animal, i les vacunes actualitzades.

5) Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

6) Si s'escau, carnet acreditatiu de gos d'assistència que expedeix el Departament de Benestar Social.

7) Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d'identificació de l'animal per un import de danys a tercers no inferior a 150.253 €, i rebut acreditatiu de la seva vigència.

8) Certificat de capacitat física i psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement mèdic oficial (s'obté en els centres de reconeixement per a l'obtenció del permís de conduir). La vigència del certificat és d'un any des de la seva expedició.

 

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Trámit

L’òrgan municipal competent per resoldre la sol·licitud de llicència s’ha de pronunciar al respecte en el termini de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la seva presentació en el Registre general d’entrades de l’Ajuntament.

 

On es pot sol·licitar?

 

Recursos que es poden interposar

 Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

·         si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;

·         si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

 

Silenci administratiu

 Negatiu

 

Observacions

 Es obligatori que els animals portin una placa identificativa on figuri tant el nom de l'animal, com les dades de la persona posseïdora o propietària.

Es obligatori que qui condueix el gos o en cas de ser requerit per alguna autoritat pública pugui exhibir la targeta acreditativa de l'atorgament de la llicència.

Recordeu que si el vostre gos es considerat potencialment perillós, segons el que preveu la Llei 50/1999, de 23 de desembre, així com el Real Decret 287/2002, de 22 de març i la llei 10/1999, de 30 de juliol, així com el Decret 170/2002, d'11 de juny, haureu de sol·licitar la llicència administrativa corresponent. Recordeu també que la tinença i/o conducció d'un animal d'aquestes característiques sense llicència constitueix una infracció molt greu, que pot ser sancionada amb una sanció econòmica entre 1.502,53€ i 30.050,60€.

Normativa específica
  • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d'animals de companyia.
  • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia.
  • Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
  • Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.
  • Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
  • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d'Animals Potencialment perillosos.
  • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  • Ordenança reguladora de protecció, tinença i venda d'animals a Ripollet.