Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Preinscripció Escoles Bressol 2023-2024

EBM.jpg

Les jornades de portes obertes tindran lloc: 

Escola Bressol La Verema: 17, 19 i 21 d’abril.

Escola Bressol La Rodeta del Molí: 24, 25 i 28 d’abril.

Totes les sessions tindran lloc a les 17.30 h. Les dues primeres seran només per a famílies, sense infants, per donar a conèixer el projecte educatiu de les escoles i el sistema de preinscripció. La tercera sessió de cada centre seran obertes a totes les famílies, que podran venir amb els infants a conèixer les escoles.

 

Calendari

 • Publicació de l'oferta de places - del 3 al 5 de maig de 2023
 • Període de presentació de Sol·licituds - del 8 al 19 de maig de 2023
 • Publicació de llistes amb puntuació provisional - 1 de juny de 2023
 • Període de reclamacions als punts atorgats - del 2 al 8 de juny de 2023
 • Sorteig públic per ordenar les sol·licituds empatades a punts - 9 de juny de 2023
 • Publicació de llistes definitives d'alumnat admès - 15 de juny de 2023
 • Període de matriculació - del 16 al 22 de juny de 2023

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar.

Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Què son?

Els criteris de prioritat són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'ordenar les sol·licituds i assignar una plaça escolar.
Els criteris només s'apliquen a les sol·licituds presentades dins el termini oficial de presentació de sol·licituds (del 8 al 19  de maig).
Hi ha dos tipus de criteris: criteris generals i criteris complementaris

1- Aplicació dels criteris de prioritat generals

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan matriculats  al centre sol·licitat en el moment de la preinscripció,  s'obtenen 50 punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.  Permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Les circumstàncies NO se sumen: 30 i 20 punts respectivament.
 • Quan el domicili habitual de la família es troba a Ripollet, se sumen 30 punts. El domicili s'acredita amb l'adreça que consta al DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant. En el cas que no es coincideixi amb l'adreça habitual, es consultarà al padró.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està ubicat a Ripollet, se sumen 20 punts. Aquest criteri s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, s'obtenen 15 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Per acreditar-ho, cal presentar Documentació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2- Aplicació dels criteris de prioritat complementaris

 • Si el fill o filla que opta a la plaça és filla o fill d'un treballador del centre, s'obtenen 50 punts. Aquest criteri s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça a l’EBM La Verema és nascut/da l'any 2023 i té germans o germanes escolaritzats/des a l'EBM La Rodeta del Molí (on no s'ofereixen places per a aquesta edat), s'obtenen 35punts.
 • Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %, s'obtenen 15 punts.
 • Quan s'acredita família nombrosa. Se sumen 10 punts addicionals. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnet oficial de família nombrosa.
 • Quan s'acredita família monoparental. Se sumen 10 punts addicionals. Aquest criteri s’acredita adjuntant el carnet oficial de família monoparental.
 • Quan l'alumne hagi nascut en un part múltiple, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita mitjançant el llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita amb la La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, s'obtenen 10 punts.
  Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar en cas d’obtenir la mateixa puntuació en els criteris prioritaris.

De les 8.30 h del 8 de maig a les 14 h del 19 de maig de 2023

L'adreça de l'enllaç és: /fs-ajripollet/ajripollet/resolveuid/701bd99974bc44479c4684d8803ec2e3

 

El sorteig per a l'ordenació de sol·licituds empatades a punts s'ha portat a terme seguint les instruccions que dicta el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que diu:

Procediment del sorteig per ordenar les sol·licituds

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, per ordenar les sol·licituds en aquests ensenyaments, en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999.

Aquest número es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu.

Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

 

Segons aquest procediment,

 • El número de desempat obtingut en el sorteig realitzat el divendres, 9 de juny, a les 12 h, ha estat el 153
 • Dijous 15 de juny es publicaran les llistes definitives d’admesos. Es podran consultar a les escoles i a l’oficina de Drets Socials
 • Les famílies admeses hauran de formalitzar la matrícula del 16 al 22 de juny a través de la seu electrònica

 

Número de desempat

153