Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dret d'accés a la informació pública

Aquest tràmit permet sol·licitar l’accés a dades i/o informació pública a qualsevol informació que l’interessat pugui considerar del seu interès i que estigui en possessió de l’Ajuntament, ja sigui per haver-la elaborat o gestionat, amb els únics límits establerts per la llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per tot allò que pugui afectar a la protecció de dades de caràcter personal.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona jurídica o física,  o persona representant. Aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys.

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any

Quin cost té? / Mitjans de pagament
Gratuït

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

               OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
               C/Balmes núm.4
               08291-RIPOLLET
               HORARI d’atenció ciutadana:
               De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
               Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
         a) L'Administració General de l'Estat.
         b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
         c) Les entitats que integren l'Administració local.
         d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil).
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.
4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància genèrica
2) Si es sol·licita en nom propi :
    - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
    - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.
3) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:
- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).
- Document acreditatiu d'identitat del representant.
- Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:
El període màxim per resoldre la sol·licitud és d’1 mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’informació. Aquest termini, no obstant, es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos.

Recursos que es poden interposar:

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
• si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
• si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu:

Positiu, entent-se per estimada la sol·licitud.
Aquesta regla general només s’exceptua en els casos en què una llei atribueixi un sentit negatiu al silenci administratiu per a l’accés a la informació d’un àmbit determinat, o bé quan siguin aplicables al cas els límits expressament reconeguts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern o per una altra norma amb rang de llei, entre els quals hi ha la protecció de dades de caràcter personal i dels drets dels menors d’edat, la seguretat pública, les investigacions penals o la informació declarada secreta, confidencial o protegida per una llei.

Normativa específica

-Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
-Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
-Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
-Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
-Llei 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno.
-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.