Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Volant de convivència actual

Document de caràcter informatiu que especifica les dades del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consten a les dades del Padró Municipal d'Habitants.

Tramitació

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb la legislació civil, això és:
- la persona interessada en cas de ser major d'edat, o el seu representant, degudament autoritzat.
- la persona interessada major de 16 anys emancipada, o el seu representant, degudament autoritzat.
En aquest últim cas s'haurà d'acreditat l'estat d'emancipació del menor d'edat.
 
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
 
Quin cost té?/Mitjans de pagament
Gratuït

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

             OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA - Informació
             C/Balmes núm.4 
             08291-RIPOLLET 
             HORARI d’atenció ciutadana:
             De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
             Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
             a) L'Administració General de l'Estat.
             b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
             c) Les entitats que integren l'Administració local.
             d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instancia específica.(Formulari model núm: VH_ins_002_V01).

2) -Si es sol·licita en nom propi :

  • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat de l'interessat i de totes les persones majors d'edat residents al mateix domicili.
  • SEU ELECTRÒNICA: Acreditació mitjançant certificat digital d'accés i autorització expressa de tots els residents en el mateix domicili amb còpia de tots documents d'identitat.

     - Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

  • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)
  • Document acreditatiu d'identitat del representant.
  • Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Immediat

Normativa específica

- Reial decret 2612/1996, de 20 de Desembre pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel reial decret 1690/1986, de 11 de juliol.

- Resolució de 1 d'abril de 1997 (Derogat apartat III "Revisió anual del Padró municipal" i Disposició Transitòria 3ª, per la Resolució de 16 de desembre de 2003) de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

- Resolució de 4 de juliol de 1997 (Derogat apartat 8 "Revisió anual del Padró" per la Resolució de 16 de desembre de 2003) de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal .

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.