Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat d'empadronament individual

Aquest tràmit permet obtenir un document amb validesa legal firmat pel Secretari que acredita l'empadronament (residència) del sol·licitant.

Unitat gestora OAC

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb la legislació civil, això és:

-  La persona interessada en cas de ser major d'edat, o el seu representant, degudament autoritzat.

- La persona interessada major de 16 anys emancipada, o el seu representant, degudament autoritzat.

En aquest últim cas s'haurà d'acreditar l'estat d'emancipació del menor d'edat.

En qualsevol cas s'ha de tenir en compte el següent requisit:

En cas de sol·licituds de certificats d’empadronament actual, l’interessat ha d’estar empadronat en aquell domicili.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

Quin cost té?/Mitjans de pagament

Ordenança Fiscal núm. 25.- Taxa per expedició de documents administratius, art.7

El pagament s’ha de realitzar fent efectiva l’autoliquidació que es genera a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i que és lliurada a la persona sol·licitant.

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

             OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
             C/Balmes núm.4 
             08291-RIPOLLET 
             HORARI d’atenció ciutadana:
             De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
             Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00
 
  • Als registres electrònics generals de:
              a) L'Administració General de l'Estat.
              b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
              c) Les entitats que integren l'Administració local.
              d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)

2) Empleneu les dades que us demani el formulari web

3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés

4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

 - Instància específica. (Formulari model núm:  CERT_ins_001_V01)

 - Si es sol·licita en nom propi :

  • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
  • SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

  - Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

  • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)
  • Document acreditatiu d'identitat del representant.
  • Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

El termini serà de 10 dies naturals.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

 - recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Terminis:

  • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
  • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Positiu