Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat de convivència històric

Document amb validesa legal signat pel Secretari o el Delegat de l'Ajuntament que acredita la convivència del sol·licitant i de la resta de persones que consten inscrites al mateix domicili, així com dels diferents moviments que s'han produït en aquell domicili (altes, baixes...).

Unitat gestora Secretaria

Tramitació

Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb la legislació civil, això és:

-La persona interessada en cas de ser major d'edat, o el seu representant, degudament autoritzat.

-La persona interessada major de 16 anys emancipada, o el seu representant, degudament autoritzat.

En aquest últim cas s'haurà d'acreditat l'estat d'emancipació del menor d'edat.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
              C/Balmes núm.4
              08291-RIPOLLET
              HORARI d ’atenció ciutadana:

              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 • Als registres electrònics generals de:
      a)L'Administració General de l'Estat.
      b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
      c) Les entitats que integren l'Administració local.
      d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit electrònicament

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

- Instància específica. (Formulari model núm: CERT_ins_001_V01)

 - Si es sol·licita en nom propi :

 • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
 • SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

  - Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

 • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)
 • Document acreditatiu d'identitat del representant.
 • Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini de resolució

En un termini màxim de 7 dies des de la presentació de la sol·licitud.

Normativa específica

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre pel que es modifica el Reglament  de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

Resolució d'1 d'abril de 1997 (Derogat apartat III "Revisió anual del Padró Municipal" i Disposició Transitòria 3ª, per la Resolució de 16 de desembre de 2003) de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals 

Observacions

Aquest document és específic pels processos administratius o judicials, on el secretari dóna fe de les dades padronals; té una força probatòria superior al volant d'empadronament que és un justificant que s'emet per als tràmits més usuals.

Possibles tràmits que requereixen certificat:

 • Tràmits d'estrangeria
 • Tràmits amb jutjats
 • Tràmits amb notaris
 • Tràmits tributaris