Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència ambiental municipal (Annex II)

Aquest tràmit permet a la persona interessada sol·licitar la llicència ambiental municipal pel desenvolupament de qualsevol activitat empresarial inclosa l'Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Unitat gestora Àmbit Ciutat i Sostenibilitat

Informació

L'Annex II de la Llei 20/2009 (LPCCA) recull aquelles activitats que, per la seva tipologia, i per tal de poder ser habilitades, necessiten el control ambiental inicial de verificació del compliment de les condicions de la llicència ambiental.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

 1. Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental (Codis 11.1 i 11.2).
 2. Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d’impacte ambiental simplificada (Codi 7.9).
 3. Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Les activitats dins aquest annex no poden iniciar-se sense la prèvia resolució favorable d la llicencia i sense disposar d’un acta de control favorable de les condicions tècniques de la llicència ambiental.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física major d'edat o jurídica, en condició titular de l’activitat, o el seu representant legal, que vulgui iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment, o que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Quin cost té? / Mitjans de pagament

La tramitació de la llicència ambiental (annex II) està subjecte a taxes, segons els articles corresponents de l’ordenança fiscal núm. 22, en vigor, calculada en funció dels metres quadrats de l’activitat:

Art.6.1.a)  Quota Variable.

Art.6.2.3) Procediment de Llicència ambiental municipal (annexos II i IV LPCAA), excepte activitats tipus 2.19, 2.20 i 2.21.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00 
 
 • Als registres electrònics generals de:
 1. L'Administració General de l'Estat.
 2. Les administracions de les Comunitats Autònomes.
 3. Les entitats que integren l'Administració local.
 4. El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica:

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil).

2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.

3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.

4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

Documentació específica:

1) Sol·licitud de Llicència Ambiental, Annex II (Formulari model núm: ECA_e-ins_002_V01).

2) Projecte tècnic de l’activitat justificatiu de l’acolliment a la normativa vigent que li és d’aplicació, signat digitalment per tècnic competent (en suport electrònic).

3) Certificat final d’instal·lació que acrediti el compliment tant dels requisits en l’àmbit d’instal·lacions com de la normativa de l’establiment i de l’activitat ni l’adequació de la activitat a la documentació tècnica presentada.

4) Document acreditatiu del tècnic responsable de l’execució del projecte i d’expedir la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

5) Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:

- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada d’ identificació de la finca.

- Explicació sintètica de la naturalesa i les característiques principals de l’activitat projectada.

- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.

6) Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

7) Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l’activitat s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada.

8) Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.

9) Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei /2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.

10) En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.

11) Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

12) Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (a presentar quan s’iniciï l’activitat).

13) Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Requisits previs:

1) L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

2) Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.

3) Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

4) Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

5) Presentar una Declaració responsable.

6) Registrar-se al corresponent Registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació, si escau.

7) Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa. 

Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:

- Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.

- Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.

Informació sobre comunicacions, declaracions responsables i llicències d'activitats:

Departament d'Activitats
Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat
Ajuntament de Ripollet
Tel. 93 046 000 Ext.3312
a/e: activitats@ripollet.cat

Normativa

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

- Ordenança Fiscal núm. 22.

- Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats.

- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Ripollet.

Tràmits relacionats

Comunicació prèvia d'obres.

Declaració responsable en materia de salut alimentària.

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III).