Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cursos de natació anual 2021-2022

Període de sol·licituds del 20 al 30 de setembre. IMPORTANT: “Les instàncies presentades fora del període de presentació de sol·licituds indicat es tindran com a INADMESES A TRÀMIT” Aquest tràmit permet fer la inscripció als cursos de natació anuals per a nens i nenes entre 2 i 13 anys. El curs es realitza un cop a la setmana d’octubre a juny.

Unitat gestora Esports

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el període pre-inscripció del curs que es publica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Ripollet, que pel curs 2021-22 serà del 20 al 30 de setembre.

IMPORTANT: “Les instàncies presentades fora del període de presentació de sol·licituds indicat es tindran com a INADMESES A TRÀMIT”

Quin cost té?

El cost ve derivat de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 19; Taxa Serveis Esportius. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

La gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l’ORGT, un cop confirmada la inscripció.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                 POLIESPORTIU
                C/Magallanes 22-26
                08291-RIPOLLET
                HORARI d'atenció:
                De dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a) L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Sol·licitud Curs de Natació Anual 2021-22 degudament omplerta.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

Es resoldrà en el màxim d’1 mes a comptar des de l’endemà de l’últim dia de presentació de sol·licituds.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

1) La inscripció del curs suposa l’acceptació de la normativa específica de l’activitat i de l’espai o equipament corresponent.

2) En cas que hagi més sol·licituds que places en algun grup, es farà un sorteig, a les oficines del Departament d’Esports.

3) El llistat definitiu de cursetistes admeses serà publicat a la seu electrònica (e-tauler) i web municipal.

4) Una vegada iniciat el curs, si és produeix una baixa no tindran cap devolució, a excepció de les justificades amb certificat mèdic, que es retornarà la part proporcional des del moment de la notificació per escrit.

Normativa específica

- Normativa d’ús dels Espais i equipaments Esportius Municipals.