Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cursos de natació trimestrals 2021-22 (3rT)

Aquest tràmit permet fer la inscripció als cursos de natació trimestrals 2021-2022 que estan destinats a joves entre 14 i 16 anys i persones majors d’edat.El curs es realitza dos cops per setmana en diferents horaris. IMPORTANT!: Periode de sol.licituds: 14 al 18 de març de 2022.

Unitat gestora Esports

Informació grups i horaris

 3r.TRIMESTRE: ABRIL/MAIG/JUNY

 Curs

Dies

Horari

Codi curs

 Joves nascuts entre 2005 al 2007

 Dimarts i dijous

       20 a 20.50 h

J-3T.1

 Majors d’edat- Iniciació

 Dilluns i dimecres

       10.30 a 11.20 h

MI-3T.1

       20 a 20.50 h

MI-3T.2

 Majors d’edat-Perfeccionament

 Dilluns i dimecres

       21 a 21.50 h

MP-3T.1

 Dimarts i dijous

       20 a 20.50 h

MP-3T.2

 Majors d’edat- Avançat

 Dimarts i dijous

       21 a 21.50 h

MA-3T.1

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé una persona representant, pare, mare o tutor degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el període de pre-inscripció, del 14 al 18 de març de 2022.

Quin cost té?

El cost serà:
-Joves (nascuts entre 2005 a 2007): 85 €
-Adults: 85€
La  gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l’ORGT, un cop confirmada la inscripció.

On es demana

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  1. L'Administració General de l'Estat.
  2. Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  3. Les entitats que integren l'Administració local.
  4. El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.
Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.
Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.
Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la
 

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Sol·licitud Cursos de natació trimestrals 2021-22 (3rT).(Formulari model: ESP_ins_005_V01).

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

En cas que hagi més sol·licituds que places en algun grup, un cop assignades les places de les persones interessades que hagin fet el curs del trimestre anterior (gener/febrer/març), es farà un sorteig per determinar l’ordre d’inscripció de les places lliures.

El dia 21 de març, a les 18 h, es  realitzarà el sorteig de les places lliures del 3r Trimestre (abril/maig/juny) entre totes les persones interessades de nou ingrés.

El sorteig determinarà l’ordre d’inscripció a l’activitat per les places lliures, mitjançant la lletra inicial del primer cognom, i es podrà seguir: https://www.randorium.com/es/uxi5T6zh

El llistat provisional, segons el resultat del sorteig, es publicarà el dia 23 de març, en la pàgina web de l’Ajuntament de Ripollet.

El llistat definitiu de les persones inscrites es publicaran al e-tauler i al web, considerant-se com a mitjà de notificació a les persones interessades, substituint la notificació individual als interessats, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb les dades del  document nacional d'identitat o document identificatiu de manera anonimitzada.

L’inici del curs serà el 4 d’abril.

Silenci administratiu:

Negatiu

Recursos que es poden interposar:

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Observacions

 1. La inscripció del curs suposa l’acceptació de la normativa específica de l’activitat i de l’espai o equipament corresponent.
 2. Una vegada iniciat el curs, si és produeix una baixa no tindran cap devolució, a excepció de les justificades amb certificat mèdic, que es retornarà la part proporcional des del moment de la notificació per escrit.

Normativa

- Normativa d’ús dels Espais i equipaments Esportius Municipals.

Tràmit relacionat

Baixa de curs de natació 2021-22