Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cursos de natació trimestrals 2021-22 (2onT)

Periode de sol·licituds: Del 9 al 19 de desembre.

Unitat gestora Esports

Descripció

Aquest tràmit permet fer la inscripció als cursos de natació trimestrals 2021-2022 que estan destinats a joves entre 14 i 16 anys i persones majors d’edat.El curs es realitza dos cops per setmana en diferents horaris.

Informació grups i horaris

 2on.TRIMESTRE: GENER/FEBRER/MARÇ

 Curs

Dies

Horari

Codi curs

 Joves nascuts entre 2005 al 2007

 Dimarts i dijous

20 a 20.50 h

J-2T.1

 Majors d’edat- Iniciació

 Dilluns i dimecres

10.30 a 11.20 h

MI-2T.1

20 a 20.50 h

MI-2T.2

 Majors d’edat-Perfeccionament

 Dilluns i dimecres

21 a 21.50 h

MP-2T.1

 Dimarts i dijous

20 a 20.50 h

MP-2T.2

 Majors d’edat- Avançat

 Dimarts i dijous

21 a 21.50 h

MA-2T.1

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé una persona representant, pare, mare o tutor degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el període de pre-inscripció, del 9 al 19 de desembre.

Quin cost té?

El cost serà:
-Joves (nascuts entre 2005 a 2007): 85 €
-Adults: 85€
La  gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l’ORGT, un cop confirmada la inscripció.

On es demana

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 • Presencial  amb Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat
 •         C/Balmes núm.4 
          08291-RIPOLLET 
          HORARI d’atenció ciutadana:De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
 •         Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 •  
 • Als registres electrònics generals de:
  1. L'Administració General de l'Estat.
  2. Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  3. Les entitats que integren l'Administració local.
  4. El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.
Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.
Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.
Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la
 

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Sol·licitud Cursos de natació trimestrals 2021-22. ( Formulari model: ESP_ins_005_V01).

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

El dia 20 de desembre, a les 18:00 h,  es farà el sorteig de les places del trimestre gener/febrer/març entre totes les persones interessades que no hagin fet el curs del trimestre octubre/novembre/desembre, que es podrà seguir a: www.randorium.com/es/TZKuNeU9

El llistat provisional d’admesos, es publicarà a la web de l’Ajuntament de Ripollet el dia 22 de desembre amb les dades anonimitzades de la sol·licitud.

L’inici del curs serà el 10 de gener.

Sentit del silenci administratiu:

Negatiu

Recursos que es poden interposar:

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Observacions

 1. La inscripció del curs suposa l’acceptació de la normativa específica de l’activitat i de l’espai o equipament corresponent.

 2. En cas que hagi més sol·licituds que places en algun grup, es farà un sorteig, a les oficines del Departament d’Esports.

 3. Una vegada iniciat el curs, si és produeix una baixa no tindran cap devolució, a excepció de les justificades amb certificat mèdic, que es retornarà la part proporcional des del moment de la notificació per escrit.

Normativa

- Normativa d’ús dels Espais i equipaments Esportius Municipals.

Tràmit relacionat

Baixa de curs de natació 2021-22