Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta o modificació d'abonament al Poliesportiu

Aquest tràmit permet a les persones físiques sol·licitar l’alta o modificació per a la utilització de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal.

Unitat gestora Esports

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any, exceptuant els mesos de juny a agost

Quin cost té?

Segons l’establert en l’ordenança fiscal vigent, aplicació NÚM. 19, Taxa de Serveis Esportius.

La  gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l’ORGT, un cop confirmada l’alta.

On es demana?

Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

            OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
              C/Balmes núm. 4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
              POLIESPORTIU
              C/Magallanes  22-26
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a divendres de 8:00 a 20:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
        a) L'Administració General de l'Estat.
        b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
        c) Les entitats que integren l'Administració local.
        d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1)  Instància genèrica.

2)  Fotocòpies dels DNI/NIE/Passaport de les persones beneficiàries.

En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

En cas que l’adreça que indica el DNI/NIE/Passaport no sigui de Ripollet o l’actual és necessari autoritzar la consulta o aportar certificat d’empadronament.

3)  Una fotografia, tipus carnet de cada persona beneficiària (pel tràmit on line amb format jpg, pdf amb imatges sobre fons blanc i cal indicar el nom de cada persona)

4)  Pels abonaments familiars caldrà aportar, certificat de convivència o autorització per la seva consulta, o qualsevol altra mitjà de prova suficient i admissible en dret.

5)  Per l’aplicació de reducció de quota prevista a l’ordenança, caldrà la documentació acreditativa que correspongui.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

El termini máxim per resoldre les sol·licituds és de 3 mesos .

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

  • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
  • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

  1. El dret a utilitzar els espais o equipaments del poliesportiu, és confirmarà pel mitjà de notificació escollit, una vegada verificada la documentació.
  2. El primer pagament es farà mitjançant document de liquidació a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació (ORGT).
  3. La resta de rebuts seran gestionats a través de domiciliació bancària mitjançant (ORGT) de Diputació de Barcelona.
  4. En cas, de modificació de les dades bancàries caldrà presentar instància acompanyada de la nova informació bancària.
  5. És obligatori identificar-se a l’entrada i sortida de cada espai, respectant l’aforament establert.

Normativa específica

Tràmits relacionats: