Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre

Aquest tràmit permet sol.licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, per l'any 2021

Unitat gestora Àmbit desenvolupament Comunitari

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, associacions sense ànim de lucre inscrites al registre municipal o bé una persona degudament autoritzada

Quan es pot sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en un termini màxim de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria.

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

Quin cost té?

Gratuït

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 • Als registres electrònics generals de:
          a) L'Administració General de l'Estat.
          b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
          c) Les entitats que integren l'Administració local.
          d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica:

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera.

Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.Durant aquest procés:

 1. us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
 2. empleneu les dades que us demani el formulari web
 3. adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
 4. comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

Per dur a terme la sol·licitud de les subvencions caldrà adjuntar a la instància específica la documentació indicada a continuació (models):

 -Model SUBV01: Imprès de sol·licitud de subvenció, que inclou:

 1. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.
 2. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció.
 3. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.

 -Model SUBV02: Memòria Projecte i pressupost o càlcul de participació pel qual es sol·licita subvenció, que Inclou:

 1. Document amb l’explicació del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció. Aquest document ha de recollir objectius, destinataris, descripció, metodologia i pla de comunicació i difusió.
 2. Pressupost o càlcul de participació previst per al projecte pel que es demana la subvenció amb el detall de despeses i ingressos.

-Model SUBV03: Declaració sobre les condicions relacionades amb el treball amb menors, d’acord amb el model normalitzat (obligatòria en cas que hi participin menors d’edat en les activitats).

-Model SUBV04: Certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant i/o poders de representació.

-Certificat conforme l’entitat té contractada una assegurança de responsabilitat civil, per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats subvencionades i rebut de la prima conforme està al corrent de pagament.

-Certificat de titularitat bancaria.

Documents a adjuntar addicionalment, la documentació que ja estigui en poder de l’Ajuntament de Ripollet es considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti la persona sol·licitant:

 1. Escriptura de constitució o Estatuts de l’entitat vigent.
 2. En el cas d’associacions o fundacions noves, certificat d’estar inscrita al corresponent Registre Oficial.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

Es resoldrà en el màxim de 3 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

1) La sol·licitud suposa l’acceptació de la bases de la convocatòria en règim de concurrència competitiva.

Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. I Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la llei 38/2003.

- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’estableix les competències pròpies al municipi.

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques i en els aspectes vigents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en les qüestions relatives al procediment administratiu

- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic al sector públic.

- L’article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, disposa que correspon als municipis, entre d’altres, promoure de forma general l’activitat física i l’esport en el seu àmbit territorial.

- Normativa especifica municipal: Ordenança general de subvencions. Les bases d’execució del pressupost. Pla estratègic de subvencions. Bases específiques de subvenció.

Tràmits relacionats:

Subvenció per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre l'any 2021.