Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre

Aquest tràmit permet sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d’entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet per l’any 2021.

Unitat gestora Àmbit de desenvolupament comunitari

Tramitació

INFORMACIÓ IMPORTANT: Aquest tràmit nomès romandrà actiu per la corresponent descàrrega i presentació del Model SUBV6: Justificació Final de la Subvenció. (Fins el 31 de març de 2022).

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats locals sense ànim de lucre, que en els seus estatuts s’acrediti degudament el caràcter cultural de l’entitat i, que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que fomentin l’assoliment de finalitats que afavoreixin la dinamització cultural del municipi.

Quan es pot sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en un termini màxim de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria.

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

Quin cost té?

Gratuït

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 • Als registres electrònics generals de:
          a) L'Administració General de l'Estat.
          b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
          c) Les entitats que integren l'Administració local.
          d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica:

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera.

Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.Durant aquest procés:

 1. us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
 2. empleneu les dades que us demani el formulari web
 3. adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
 4. comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

Per dur a terme la sol·licitud de les subvencions caldrà adjuntar a la instància específica la documentació indicada a continuació (models):


Model SUBV01: Imprès de sol·licitud de subvenció que inclou:

 1. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.
 2.  Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció.
 3. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.

Model SUBV02: Memòria Projecte i pressupost pel qual es sol·licita subvenció que inclou:

 1. Document amb l’explicació del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció.
  Aquest document ha de recollir; objectius, destinataris, descripció, metodologia i pla de comunicació i difusió.
 2. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció amb el detall de despeses i ingressos i especificant l’import de la subvenció que sol·licita.

Model SUBV03: Declaració sobre les condicions relacionades amb el treball amb menors d’acord amb el model normalitzat (obligatòria en cas que hi participin menors d’edat en les activitats).

Model SUBV04: Certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/ de la sol·licitant i/o poders de representació.

- Certificat conforme l’entitat té contractada una assegurança de responsabilitat civil, per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats subvencionades i rebut de la prima conforme està al corrent de pagament.

- Certificat de titularitat bancaria.

Documents a adjuntar addicionalment, la documentació que ja estigui en poder de l’Ajuntament de Ripollet es considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti la persona sol·licitant:

 1. Escriptura de constitució o Estatuts de l’entitat vigent.
 2. En el cas d’associacions o fundacions noves, certificat d’estar inscrita al corresponent Registre Oficial.

Model SUBV5: Declaració de criteris que compleix l'entitat.

Model SUBV6: Justificació Final de les subvencions. Recordeu que teniu fins el 31 de març de 2022, per aportar la Justificació.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

Es resoldrà en el màxim de 3 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

1) La sol·licitud suposa l’acceptació de les Bases de la convocatòria en règim de concurrència competitiva.

Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. I Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la llei 38/2003.

- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’estableix les competències pròpies al municipi.

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques i en els aspectes vigents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en les qüestions relatives al procediment administratiu

- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic al sector públic.

- Normativa especifica municipal:

Tràmits relacionats:

Subvenció per projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre l'any 2021.