Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festa Major

Concurs de Cartells de la Festa Major 2023

Concurs de Cartells Festa Major Ripollet

 

BASES CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR 2023

Primer.- Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte regular la participació al concurs per obtenir  la imatge gràfica de la Festa Major de Ripollet 2023. 

Segon.- Participants:

El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona o col·lectiu. El tema és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs. 

Poden participar-hi totes les persones interessades majors de 14 anys. Les persones participants menors d’edat hauran de fer la sol·licitud de participació mitjançant la representació legal de la mare, pare o persona tutora legal. Restarà exclòs el guanyador de l’any anterior.

La persona participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Ripollet.

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria.

Tercer.- Format, contingut, tècnica

Cada concursant ha de presentar només una proposta de cartell, en el que haurà d’incloure necessàriament i exclusivament el text: Festa Major de Ripollet 25, 26, 27 i 28 d’agost de 2023.  

La frase ha de ser literal i no es podrà canviar el sentit ni l’ordre de les paraules. Pot ser motiu de desqualificació.

És imprescindible que hi figuri el logotip de l’Ajuntament de Ripollet. Es pot descarregar a: https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/24140

El format del cartell ha de ser DIN A2 (doble DIN A3), 42 cm. ample x 60 cm. d’alt.

Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel que fa la tècnica emprada i al concepte que s’hi vol plasmar.

La tècnica és lliure però el disseny ha de ser apte per a la seva reproducció mitjançant quadricromia i que pugui tenir una bona aplicació tant en format paper com en digital. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus ni volums enganxats.

 

Els criteris de valoració de les obres seran (màxim 25 punts):

 

 • Idoneïtat temàtica respecte a la festa que representa i al municipi on es celebra (fins a 5 punts).
 • Qualitat artística i tècnica, en la qual es valorarà el tema, les imatges, els elements tipogràfics i la seva composició (fins a 5 punts).
 • Idoneïtat en la seva funció de cartell anunciador (fins a 5 punts).
 • Originalitat i creativitat (fins a 5 punts).
 • Que garanteixi la igualtat de gènere (fins a 5 punts).

 

Les obres seleccionades hauran de complir cadascun dels criteris i seran valorats a parts iguals.

Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals de la festa seran descartades.

Les obres presentades en un format o en una presentació diferent als citats a les presents bases seran desqualificades.

Quart.- Sol·licitud i forma de presentació.

Per a poder participar les persones interessades hauran de presentar la instància específica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Ripollet: https://www.ripollet.cat/seu-electronica/tramits.

Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública, poden presentar la mateixa instància al Registre General de l’Ajuntament de Ripollet mitjançant cita prèvia http://citaprevia.ripollet.cat, per la mateixa via telemàtica, o bé pels punts establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.

En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics les entitats amb personalitat jurídica per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, d’acord amb l’art.14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú.

El personal organitzador es compromet a mantenir l’anonimat de l’autoria fins el moment de l’elecció del cartell guanyador.

 

Forma de presentació:

 1. Sol·licitud de participació al concurs segons el model normalitzat, en què han de constar les dades identificatives de la persona participant i la declaració de compliment de requisits.

Model: Sol·licitud per participar al concurs Cartells de Festa Major-2023.

 1. El cartell s’haurà d’adjuntar en format PDF. El nom de l’arxiu del cartell serà el pseudònim i ha de pesar com a molt 5mb. (el pseudònim ha de coincidir amb el pseudònim indicat en la sol·licitud). Les obres no poden anar signades, es signaran quan es faci públic el nom de la persona guanyadora.

Es prioritzarà la presentació digital a través de la seu electrònica.

Les obres han d’observar les següents característiques tècniques:

- Ser un PDF de la mida final del document, en cas de ser un document vectorial.

- Ser una imatge d’alta qualitat (png o jpg, a 300 dpi en CMYK) de la mida del document, en tots els altres casos (fotografia, obra gràfica, etc.)

Alhora, s’adjuntarà una imatge de la proposta presentada a un tamany de 72 dpi en RGB, amb un pes màxim d’1 Mb, que es farà servir pel treball intern de la mateixa.

En el cas de presentació presencial, serà necessari portar l’obra (amb el nom d’arxiu del pseudònim) en un dispositiu d’emmagatzematge (USB) i el personal d’OAC us farà la inscripció digitalment.

El personal organitzador no assumeixen cap responsabilitat en cas que els arxius no es puguin llegir per raons tècniques.

 

Cinquè.-Termini

Les sol·licituds i presentació de les obres, podran presentar-se des de l’endemà de la publicació al BOPB i fins al dia 9 de gener de 2023.

Únicament es gestionaran les sol·licituds presentades dintre del termini indicat, les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’interessat/ada per tal que, en un termini màxim de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Sisè.- Instrucció i procediment de valoració de les sol·licituds:

 1. Un cop rebudes les sol·licituds, s’analitzarà si compleixen els requisits establerts en aquestes bases i legislació aplicable.
 2. El departament de Cultura proposarà al Jurat qualificador de la primera fase el llistat de pseudònims de les sol·licituds admeses.
 3. Es convocarà el Jurat qualificador de la primera fase format per la Comissió de Festa Major, cadascú dels membres assistents valorarà les obres presentades amb una puntuació de l’1 al 5, sent 1=Poc i 5=Molt, segons els criteris de valoració:
 • Idoneïtat temàtica respecte a la festa que representa i al municipi on es celebra.
 • Qualitat artística i tècnica, en la qual es valorarà el tema, les imatges, els elements tipogràfics i la seva composició.
 • Idoneïtat en la seva funció de cartell anunciador.
 • Originalitat i creativitat.
 • Que garanteixi la igualtat de gènere.

El jurat pot descartar els treballs que no compleixin cadascun dels criteris d’aquestes bases i declarar desert el concurs.

 1. Les tres obres finalistes seleccionades per major puntuació obtinguda en la primera fase serà inapel·lable i es penjaran al web www.ripollet.cat, per tal que els veïns i veïnes puguin votar-les.
 2. Les obres romandran penjades al web del 17 al 25 de gener de 2023.
 3. Totes les persones podran participar i votar mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament
 4. El veredicte final del concurs serà inapel·lable,  resultant guanyadora l’obra més votada. Es farà públic el dia 2 de febrer de 2023 a les 19 hores al Centre Cultural i mitjançant difusió al web www.ripollet.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Setè.- Premi i entrega:

S’estableix un únic premi de 700 euros, sotmès a les retencions fiscals establertes,  per a un únic cartell amb la imatge guanyadora, a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 338 226092 del pressupost municipal 2023. En tractar-se d’una tramitació anticipada, l’execució de la despesa de l’exercici 2023 resta subordinada a l’existència de crèdit suficient i adequat al Pressupost de l’exercici 2023.

El veredicte final serà traslladat a l’òrgan competent per a la seva aprovació i pagament.

Vuitè.- Condicions per a la persona guanyadora:

La persona guanyadora haurà d’entregar a l’organització la informació relativa al disseny (pantons, tipografia emprada..) i la imatge en diferents formats (JPEG, PDF, PNG inclosa la versió vectorial).

La persona que resulti guanyadora haurà de col·laborar fent les adaptacions per a la correcta aplicació del cartell i en les aplicacions que se’n derivin i, si s’escau, a fer les adaptacions o modificacions que calguin a proposta dels tècnics de l’Ajuntament de Ripollet. 

Novè.- Acceptació de les bases i propietat intel·lectual i industrial:

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les obres i es comprometen a no presentar materials que no tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’organització  no es fa responsable de la utilització inadequada dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l’entitat convocant d’aquest premi, el caràcter inèdit a tot el món de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni limitació, de tots els drets d’explotació.

La persona guanyadora cedeix de forma voluntària i gratuïta, sense límit de temps, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, a l’Ajuntament de Ripollet els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada i el disseny (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes). Aquesta cessió en exclusiva permet a l’Ajuntament explotar l’obra, amb exclusió d’altres persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així mateix atorga legitimació a l’Ajuntament de Ripollet, independentment de la que tingui el cedent, i es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. 

Les persones participants eximeixen l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l'ús que facin de les obres terceres persones.

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a l'Ajuntament, l'import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es faci el reintegrament de manera voluntària.

Qualsevol detall no previst en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització, en aquest cas de l’Ajuntament de Ripollet.

Desè.- Publicitat

Aquestes bases de participació és publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i estaran disponibles, juntament amb el model de sol·licitud a la seu electrònica de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

Onzè.- Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.