Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festa Major

Composició

Persones que integren la Comissió.

 

La Comissió estarà integrada de la següent forma:

 • Presidència: Regidor/a de Cultura, que podrà delegar en qualsevol regidor/a de l’equip de govern de l’Ajuntament.
 • Secretari/a: treballador/a de l’Ajuntament de Ripollet.
 • Vocals:
  • Un/a regidor/a de grup/grups polític/s de l’equip de govern.
  • Una persona en representació de cadascun dels grups polítics municipals amb representació al Ple.
  • Sis representants de les entitats culturals. (com a màxim)
  • Quatre representants de les entitats juvenils. (com a màxim)
  • Dos representants de les entitats esportives. (com a màxim)
  • Un/a representant de les Associacions de Veïns. (com a màxim)
  • Un/a representant de les AMPA, AFI i AFA. (com a màxim)
  • Un/a representant del comerç local. (com a màxim)
  • Un/a representant de la Comissió de persones amb discapacitat (com a màxim)
  • Quatre persones residents a Ripollet a títol individual, (com a màxim) que no formin part de cap entitat representada en la Comissió.

 

 • El Grup del personal tècnic, serà l’encarregat d’informar i assessorar als membres de la Comissió en tot el necessari. El personal tècnic formarà part de la Comissió, amb veu però sense vot. La composició serà la següent: 
 • Tres treballadors/es de la regidoria de Cultura i patrimoni.
 • Un/a treballador/a de la regidoria de Joventut.
 • Un/a treballador/a de la regidoria d’Esports.
 • Un/a treballador/a de la regidoria o departaments de: Policia local, Comunicació, Participació, Activitats, Sanitat i l’àrea de ciutat (serveis municipals, serveis tècnics i brigada), que hauran d’assistir als temes tractats que siguin de la seva competència.

El plenari del Consell Municipal de Cultura invitarà al procés participatiu corresponent per convidar a les persones i entitats a participar a la Comissió.

 • Tindran veu i vot tots aquells membres integrants en la Comissió en representació d’entitats, grups municipals o de la ciutadania. Per tant, no disposaran d’aquest dret aquelles persones que assisteixin a la Comissió en condició d’espectadores o convidats. 
 • L’elecció del Vocals es realitzarà segons es preveu a l’annex 1 d’aquesta normativa. 
 • Per a l’elecció de les quatre persones a títol individual, serà requisit que aquestes presentin prèviament, un escrit argumentant l’interès de la seva candidatura, i serà el plenari del Consell Municipal de Cultura, qui farà la selecció d’aquestes persones, en cas que el nombre de candidatures sigui superior a quatre persones. 
 • La pèrdua de la condició de membre de la Comissió s’efectuarà si es donessin alguns d’aquests casos:
 1. Per deixar de ser soci i/o membre de l’entitat i/o grup municipal que representa, i/o la desaparició d’aquesta.
 2. Per pròpia decisió, adequadament notificada a la Presidència de la Comissió.
 3. Per activitats contràries, impròpies o improcedents a aquestes normes.