Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Carnaval 2023

Participació a la Rua de Carnaval 2023

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA
RUA DE CARNAVAL RIPOLLET 2023


La rua del Carnaval de Ripollet es realitza el dissabte de Carnaval, el dissabte dia 18 de febrer
del 2023 i consisteix en una cercavila per diferents carrers del municipi, en la qual desfilen les
diferents carrosses i comparses i disfresses individuals inscrites prèviament a l’Ajuntament de
Ripollet.


Primer.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes normes de participació és regular el funcionament i les condicions de
participació en la rua de Carnaval que organitza l’Ajuntament de Ripollet.


Segona.- NATURALESA JURÍDICA
Aquestes normes de participació i el desenvolupament de l’activitat Rua de Carnaval Ripollet
2023 està subjecte a tot allò que estableix la normativa vigent en aquesta matèria en el
moment de la realització de l’activitat organitzada per l’Ajuntament.


Segona: PARTICIPANTS
Podran participar en la rua de Carnaval persones individuals i aquells
grups/entitats/associacions formats per un mínim de 2 persones i sense màxim de
participants.


Tipus de participació:
- Disfresses individuals
- Grups reduïts de 2 a 5 components
- Comparses mitjanes entre 6 i 29 components
- Comparses grans de més de 30 components


Les esmentades modalitats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la
corresponent sol·licitud, segons el previst a la base sisena.


Tercera: APROVACIÓ NORMES DE PARTICIPACIÓ I CONVOCATÒRIA
Correspon a l’Alcaldia l’aprovació d’aquestes Normes de participació i la corresponent
convocatòria.

Quarta: SOL·LICITUDS
Per a poder participar a la Rua de Carnaval les entitats o persones interessades hauran de
presentar la instància específica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Ripollet:
https://www.ripollet.cat/seu-electronica/tramits
D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les persones següents tenen l’obligació
de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública:


- Les persones jurídiques
- Les entitats sense personalitat jurídica
- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració.


Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració
Pública, poden presentar la mateixa instància al Registre General de l’Ajuntament de Ripollet
mitjançant cita prèvia http://citaprevia.ripollet.cat, per la mateixa via telemàtica, o bé pels
punts establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu
Comú.


Cinquena: TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds, juntament amb la documentació referida a les presents Normes de
participació, podran presentar-se a partir de la data de la publicació de les bases, fins el 9 de
gener de 2023.


Sisena: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Els i les sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:
Sol·licitud de participació a la Rua de Carnaval

En el cas de petició de so, caldrà adjuntar un llistat amb la identificació de les persones
participants amb DNI/NIE en tots el casos excepte nom propi complert en cas de menors.
Aquesta recollida de dades únicament es destinaran per a la tramitació d’aquesta
sol·licitud pel desenvolupament de l’activitat de Carnaval.
En cas que la sol·licitud presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà la seva
rectificació o les esmenes necessàries. Si en el termini de 10 dies hàbils després de la
comunicació no s’ha esmenat l’error o mancança, es tindrà per desistit i s’arxivarà la petició,
prèvia resolució en els termes de l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú (LPA).


Setena: CLÀUSULA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella
que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a altres
Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica.


Vuitena: INSTRUCCIÓ I PROCEDIMENT
1. Un cop rebudes les sol·licituds, s’analitzarà si compleixen els requisits establerts en
aquestes Normes de participació i legislació aplicable.
2. Les inscripcions seran valorades per ordre de presentació en el Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de Ripollet i sempre que compleixin els requisits de participació.
3. La Regidoria de Cultura proposarà a l’òrgan competent els llistat de sol·licitants admesos
per participar a la Rua de Carnaval.


Novena: CONDICIONS TÈCNIQUES PER ALS GRUPS
1. Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 2 persones convenientment disfressats
per l’esdeveniment.
2. Poden participar amb carrossa aquells grups que duguin una plataforma (alçada màxima
de 4 metres –fixe i mòbil-, amplada màxima de 2,5 metres i llargària de fins a 7 metres)
amb tracció mecànica o remolcada per tractor. Aquesta plataforma haurà de disposar
obligatòriament de: farmaciola, extintors, i cadena/es de seguretat entre remolcs i unitats
tractores. També podrà disposar de generador d’electricitat, música, il·luminació,
decoració i ambientalització pròpies.
3. Els grups han de dur prou material per poder realitzar la Rua sencera sense necessitat
d’aprovisionar, ni proveir-se de carburant un cop hagin començat a desfilar. En cas de
necessitar recarregar, haurà d’abandonar la rua.
4. Els aparells extintors han de complir la normativa vigent (tipus CO2 o la que correspongui
segons la naturalesa de l’element) per a cada un dels generadors que porti. Aquests han
d’estar en un lloc accessible i visible.
5. La potència sonora emesa en el focus d’emissió serà de màxim 800 w i no ha de superar
els 100db. Podrà ser verificada pels serveis tècnics municipals.
6. La instal·lació elèctrica de les carrosses i d’altres vehicles ha de complir el que disposa la
normativa específica referent a connexions elèctriques (RD 842/02, de 2 d’agost).
7. Els generadors d’electricitat han d’estar ben collats per evitar que es desplacin i puguin
produir alguna connexió perillosa.
8. Els grups participants amb comparses poden dur un vehicle de suport degudament
ambientat i decorat per al carnaval, amb equip de música adient i disposar d’extintors
d’acord amb la normativa vigent fàcilment accessibles i que haurà de comunicar-se a la
sol·licitud de participació.


Desena: DESENVOLUPAMENT DE LA RUA

1. La Rua de Carnaval tindrà lloc el dissabte de carnaval en horari previst de les 17:30 hores
fins a les 21:00 hores aproximadament. Per l’any 2023 la data prevista és el 18 de febrer.
2. La Rua de Carnaval es realitzarà al llarg de la Rambla de Sant Jordi, Rambla de Sant Esteve
i Rambla dels Pinetons, finalitzant en la cantonada amb Av. Maria Torras.
3. Abans de la celebració de la Rua, a tots els i les responsables de grup de les carrosses i
comparses participants se’ls hi donarà el número identificatiu. El lloc que cada comparsa
ocuparà a la Rua s’establirà per part de l’Organització. L’ordre de sortida serà seguint
criteris de dimensió de la comparsa, tipus de vestuaris, edats dels participants, si porten
carrossa o no, si porten música o no. La Policia Local, en virtut de l’ordre públic, podrà
determinar l’ordre de sortida.
4. Totes les persones participants a cada comparsa, per qüestions organitzatives, hauran
d’esser presents a la zona de concentració com a molt tard a les 17:00 hores del dia
assenyalat.
5. Cada comparsa haurà de portar aquest distintiu en un lloc ben visible, i l’haurà de
retornar al final del recorregut (cantonada rambla amb el parc Gassó Vargas).
6. El dia de la Rua, les comparses s’hauran de situar al carrer Sarrià de Ter, d’acord amb
l’ordre establert per l’Organització, a les 17:00 hores, una persona representant de cada
comparsa haurà de notificar l’arribada i recollir el número d’ordre a la cantonada del
carrer de Tamarit i la rambla de Sarrià de Ter. El número d’ordre estarà marcat a terra,
la comparsa s’haurà de situar per darrera de la marca. Les comparses es situaran en ordre
invers de sortida. La comparsa nº1 es situarà al final, i sortirà la primera, passant per
davant de la resta de comparses.
7. A les 17.30 hores començarà la desfilada i es seguirà l’itinerari prèviament establert.
8. Totes les carrosses i comparses a la sol·licitud han de designar i comunicar a
l’Ajuntament, una persona responsable que tindrà les atribucions següents:
-Responsabilitzar-se dels i de les menors que puguin participar a la carrossa o
comparsa i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació de
menors; així com que siguin fotografiats o filmats i que es publiquin dites imatges on
sigui clarament identificables els i les menors (segons el dret de la pròpia imatge regulat
per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge). L’Ajuntament de Ripollet s’eximeix de qualsevol
responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors en el Carnaval de
Ripollet.
-Declara que disposa de les autoritzacions i permisos corresponents i adients per a la
inserció d’imatge de persones, béns, logotips i d’altres a la carrossa i/o comparsa que
participarà al Carnaval, així com per a la seva reproducció i difusió.
-La persona responsable ha de vetllar que les persones que participen compleixin
aquestes Normes de participació i que hagin assumit les indicacions de l’Ajuntament.
La no observança exonera a l’Ajuntament de Ripollet de les responsabilitats que es
puguin derivar i coneix que l’Ajuntament de Ripollet els podrà excloure de la
participació a la rua de Carnaval de Ripollet si es constata qualsevol incompliment de
les presents Normes de participació, així com podrà emprendre accions judicials en
contra seva pels danys i perjudicis que puguin ocasionar.
9. Cada carrossa i les comparses amb plataforma o vehicle haurà de preveure i comunicar
obligatòriament a l’Ajuntament, que almenys 4 dels seus components (dos al davant i
dos al darrere del grup) s’encarreguin de vetllar per la seguretat de tots els participants
del grup. També vetllaran pel compliment de les indicacions de l’organització i de la
Policia Local.
10. La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i comparses participants és
exclusivament d’elles. No està permès, i per tant l’Ajuntament de Ripollet pot deixar fora
de la Rua de Carnaval, els elements de les carrosses i comparses que d’alguna manera
manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra valors democràtics, i pot
sol·licitar-ne la retirada.
11. Els grups participants han de vetllar pel bon funcionament de la Rua i han d’intentar
mantenir una distància mínima amb el grup antecessor d’uns 5 metres. En tot cas, hauran
de complir totes les instruccions fetes per la Policia Local i/o Organització
12. Per garantir un bon ritme de la rua, les coreografies es faran en marxa i no aturades.
13. Les comparses que hagin sol·licitat un equip de so, hauran de portar carregada la música
en un reproductor MP3 que tingui sortida per auriculars.
14. Està permès llençar des de les carrosses confeti, serpentines o bombolles de sabó durant
la Rua, sempre que això no pugui incomodar a altres persones i es realitzi sense malícia.
De la mateixa manera no està permesa la realització de cap espectacle de foc, d’aigua, ni
la desfilada d’animals durant les activitats (Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals).
15. Per motius de seguretat, queda exclosa la utilització d’envasos de vidre de qualsevol tipus
i per motius educatius envers el públic assistent, també queda exclosa l’exhibició de
qualsevol tipus de recipient que contingui begudes alcohòliques, ja sigui ampolles,
garrafes o contenidors de plàstic, etc. I per tal de donar compliment al que estableix la
legislació vigent, està prohibit el consum de qualsevol tipus de begudes alcohòliques als
menors de 18 anys.
16. L’Ajuntament pot exigir un control d’alcoholèmia, practicada per agents de la Policia
Local, als conductors de les carrosses, vehicles, i objectes o elements que puguin ocasionar
danys a tercers, en el moment que ho estimin convenient.
17. Qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les activitats en què hi participa
(comportament, falta de respecte vers el públic, organització, aldarulls, baralles, etc.)
serà penalitzat amb la no participació en l’edició de l’any següent.
18. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la rua, en el cas que no hi hagi
suficients inscripcions o també per inclemències del temps.
19. L’Ajuntament, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui necessària
per al bon desenvolupament de l’acte i, es reserva el dret de modificar els horaris, l’ordre
de sortida i recorregut de la Rua i d’altres si les circumstàncies o causes de força major
ho aconsellessin.
20. Els i les participants autoritzen a l’Ajuntament de Ripollet a què pels seus propis mitjans
i/o a través dels mitjans de comunicació autoritzats, puguin fotografiar, enregistrar,
filmar o retransmetre imatges amb la finalitat d’arxiu i documentació, sempre que no
afectin al normal desenvolupament de la rua.
21. Tota la informació amb el o la responsable de grup es farà per e-mail o telèfon
(recorregut de la rua, normes de l’organització,...) i també es penjaran oportunament a
la web de l’Ajuntament de Ripollet.
22. L’Ajuntament de Ripollet pot celebrar reunions amb els i les participants per tal de donar
a conèixer les ordre i funcionament dels actes en què hi participen.
23. Tots els i les participants declararan conèixerles presents Normes de participació i la resta
de normes que els hi afecta i acceptar-les íntegrament sense cap mena de reserva.
24. Tots els i les participants en el Carnaval de Ripollet actuaran segons les indicacions de la
Policia Local i/o Organització i hauran de conèixer les següents:
a. El funcionament dels sistema de l’extintor i aplicar l’extintor en cas necessari.
b. Vetllar obligatòriament, per a què les persones destinades a la protecció i seguretat
dels costat de les carrosses i comparses estiguin en tot moment i siguin eficaces
assegurant què es mantingui la separació de seguretat entre aquestes i el públic, i què
es garanteixi el pas segur de la rua, fent compatible la rua i la presència d’espectadors.
c. Avisar al servei de la Policia Local i/o Organització d’un incident i de la seva
naturalesa.
d. Vetllar per a què la distància entre carrosses i comparses sigui la indicada per
l’Ajuntament i no retardant-se ni avançant-se.


Onzena: FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
- L’Ajuntament posarà a disposició entre 1 i 20 equips de so per a les comparses que ho
sol·licitin. Els requisits per poder optar a un equip seran:
o Que la comparses estigui formada per 30 o més components, degudament confirmats
mitjançant un llistat acreditatiu amb noms i DNI.
o En cas de més de 20 sol·licituds d’equips, s’adjudicarà en funció del nombre de
components, començant per les comparses més nombroses i amb ordre decreixent
o En cas d’empat en el nombre de components es prioritzarà segons l’ordre de registre
d’entrada de la corresponent sol·licitud.
Les comparses que portin equip hauran de preveure una furgoneta o similar per instal·lar
l’equip a sobre. Aquelles comparses que portin equip de so propi, hauran de tenir en
compte de no superar els 800 W de potència i especificar les característiques dels equips
a la inscripció.
- En cas de previsió de pluja, l’organització es posarà en contacte amb un representant de
cada comparsa abans de les 11:00 hores del matí per tal de convocar-los a una reunió on,
es valorarà la situació entre tots els assistents per tal que l’ajuntament pugui decidir
l’opció més convenient i segura tenint en compte l’opinió dels participants.


Dotzena: RESOLUCIÓ
Correspon a la Regidoria de Cultura proposar a l’òrgan resolutori el llistat de participants
admesos en la rua de Carnaval 2023.
El termini màxim per resoldre la petició és de 15 dies, des de que la sol·licitud es considera
presentada de forma completa. Els declarats exclosos no tenen dret a participar-hi.


Tretzena: PUBLICITAT
Aquestes normes de participació i les seves convocatòries estaran disponibles, juntament amb
el model de sol·licitud a la seu electrònica de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.


Catorzena: PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del
Registre de documents de l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers
automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir
els drets d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.