/img/fonsportada/ripollet-casa-natura-110308-(1).jpg degradat blanc

Corporació municipal 2019-2023

1. PLE MUNICIPAL

1.1. Composició (21 regidors/es)

ADECIDIM R
- José M. Osuna López (Alcalde)
- Pilar Castillejo Medina
- Meritxell Caler Vergara
- Andrea Guijarro García
- Sergio Linares Salgado
- Oriol Mor Hernández
- Reyes Muñoz Nevado
- Éric Plata Fernández
- Francisco Sánchez Sierra
- Pablo López Fernández

PSC-CP
- Luis Tirado García
- Eva M. Herrera Caja
- Ramon Martos Calpena
- Sonia Martín Morales
- Juan Molina Gómez
- M. Carmen Gutiérrez Ortiz

CIUTADANS
- Josep  Gabarra Barneda
- Fco. Javier Tapia Martínez
- Caridad Pérez Díaz

Regidor no adscrit
- Eugeni Montanuy Royo

SOM Ripollet
- Melodi López Rodríguez

1.2. Competències

Entre altres, el Ple té assignades les competències següents:

-Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
-Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
-Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
-Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
-Crear i regular òrgans complementaris.
-Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
-Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Junta de Govern Local.
-Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
-Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
-Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
-Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
-Exercir accions administratives i judicials.
-Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
-Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

1.3. Calendari de sessions

El Ple Municipal se celebra, per norma general, cada darrer dijous de mes, a les 19 h, a excepció del mes d'agost. També es poden convocar sessions extraordinàries i urgents. 

1.4. Convocatòries de Ple
Poden consultar l'ordre del dia de la convocatòria de cada sessió al següent enllaç

1.5. Acords de Ple 
Les actes amb els acords presos a cada sessió plenària, els poden consultar en el següent enllaç

1.6. Mocions
Poden consultar les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Ripollet, presentades pels diferents grups municipals que l'integren, en el següent enllaç.

2. JUNTA DE GOVERN LOCAL

2.1. Composició

Presidència: Sr. José M. Osuna López (ADecidim R)
vocals:
1. Sra. Pilar Castillejo Medina (ADecidim R)
2. Sra. Reyes Muñoz Nevado (ADecidim R)
3. Sra. Meritxell Caler Vergara (ADecidim R)
4. Sra. Andrea Guijarro García (ADecidim R)
5. Sr. Sergio Linares Salgado (ADecidim R)
6. Sr. Oriol Mor Hernández (ADecidim R)
7. Sr. Éric Plata Fernández (ADecidim R)

D'acord amb l'article 113.3 del ROF, hi podran assistir també amb veu i sense vot els regidors Sr. Francisco Sánchez Sierra (ADecidim R) i Sr. Pablo López Fernández (ADecidim R).

2.2. Competències delegades
A banda de les funcions d'assessorament i consulta legalment atribuïdes a la Junta de Govern Local, delegar al seu favor l'exercici de les atribucions següents:

1.- En matèria de personal:
a) Aprovar les bases i convocar proves selectives d'accés a l'administració.
b) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.

2.- En matèria de gestió econòmica i financera:
a) Aprovació de factures que no tinguin el caràcter de directes, justificació de despeses i certificacions d'obres.
b) Aprovació de padrons fiscals i de liquidacions d'exaccions locals, resolució de reclamacions i altres incidents relacionats amb aquestes matèries. Resten fora de l'àmbit de la delegació les sancions urbanístiques, de trànsit o per incompliment d'ordenances municipals, excepte les reclamacions en via de constrenyiment.

3.- En matèria de contractació:
a) Contractació d'obres, serveis i subministraments i disposició de despeses de competència d'aquesta alcaldia, la quantia de les quals superi la xifra de 3.000 €, així com l'aprovació dels projectes d'obres corresponents. Aquesta competència abastarà tots els actes administratius amb efectes envers a tercers que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació i procediment d'adjudicació, llevat l'adjudicació. La delegació inclou la modificació, interpretació i revisió de preus.

4.- En matèria d'urbanisme i via pública:
a) Acords relatius a planejament i gestió urbanística competència d'aquesta Alcaldia segons l'art. 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, llevat l'aprovació inicial.
b) Concessió de llicències d'obres majors, parcel·lacions i guals així com qualsevol altra que sigui necessària segons les ordenances municipals o la legislació vigent.
c) Autoritzar els usos de caràcter provisional previstos a la legislació urbanística.
d) Autoritzar les construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzables en els supòsits previstos en la Llei d'Urbanisme.
e) Reclamacions per danys causats a béns i drets de titularitat municipal.

5.- En matèria d'activitats:
a) Llicències d'activitats en el marc de les activitats recollides en el marc de l'annex II de la Llei 20/2009.
b) Autoritzar els informes municipals preceptius i previs a la concessió de les autoritzacions ambientals previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

6.- En matèria de patrimoni i serveis municipals:
a) Adquisició i alienació de béns i de drets, sota la modalitat i en les formalitats legals adient.
b) Resoldre assumptes de tràmit relacionats amb la gestió del Patrimoni Municipal i la prestació dels serveis municipals, a excepció dels assumptes amb incidència en el domini públic.

7.- Activitat Jurisdiccional.
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència de l'alcalde.
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials.

8.- En matèria de relacions interadministratives i de foment.
a) Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars.
b) Convocar, autoritzar i concedir subvencions, ajudes i beques de caire social, de conformitat amb la Llei 38/2003, General de subvencions i les previsions de les vigents ordenances general de subvencions i de bases específiques d'aquest Ajuntament i els seus patronats municipals.

De conformitat amb l'art 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte des del dia de la signatura del present decret, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació i modificació d'aquesta Alcaldia.
Les atribucions delegades s'exerciran per la Junta de Govern Local en els termes i dins els límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància indicant la data de publicació de la delegació en el BOPB.

Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per l'Alcaldia com a titular de la competència originària, seran immediatament executius i es presumiran vàlids i legítims. S'entén delegada en la Junta de Govern Local la competència en revisió d'ofici i en la resolució dels recursos administratius interposats contra qualsevol dels acords adoptats en exercici de les delegacions anteriors, tota d'acord amb l'article 115.c) del ROF.

2.3. Calendari de reunions: 
La Junta de Govern Local es reuneix setmanalment, cada dimarts, a les 10 h. 

2.4. Acords de les Juntes de Govern Local 
Els acords presos en el marc de les reunions de la Junta de Govern Local es poden consultar en el següent enllaç.

3. COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

 Comissió Informativa de Serveis Territorials:
Presidència: Sra. Reyes Muñoz Nevado (ADecidim R)
Vocals: Melodi López (SOM Ripollet), Pablo López (ADecidim R), Eva M. Herrera (PSC-CP) i Francisco Javier Tapia (Ciutadans).

 Comissió Informativa de Serveis Centrals:
Presidència: Sra. Pilar Castillejo Medina (ADecidim R)
Vocals: Luís M. Tirado (PSC-CP), Josep Gabarra (Ciutadans), Eugeni R. Montanuy (Regidor no adscrit), Melodi López (SOM Ripollet), Pablo López (ADecidim R).

 Comissió Especial de Comptes:
Presidència: Sr. José M. Osuna López (ADecidim R)
Vicepresidència: Pilar Castillejo Medina
Vocals: Melodi López (SOM Ripollet), Josep Gabarra (Ciutadans), Pablo López (ADecidim R), Luís M. Tirado (PSC-CP) i Eugeni R. Montanuy (Regidor no adscrit).

4. EQUIP DE GOVERN

Podeu consultar l'acord de Nomenament i designació de càrrecs i delegació d'atribucions i presidències en els diferents òrgans col·legiats, al següent enllaç.

- José M. Osuna López, alcalde.
- Pilar Castillejo Medina, 1a tinenta d'alcalde i regidora d'Economia, Persones, Serveis Municipals i Municipalització.
- Reyes Muñoz Nevado, 2a tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Habitatge i Urbanisme.
- Meritxell Caler Vergara, 3a tinenta d'alcalde i regidora d'Ocupació, Empresa i Comerç, Inclusió, Feminismes i Salut Pública.
- Andrea Guijarro García, 4a tinenta d'alcalde i regidora de Modernització Administrativa i Esports.
- Sergio Linares Salgado, 5è tinent d'alcalde i regidor de Participació i Patrimoni.
- Oriol Mor Hernández, 6è tinent d'alcalde i regidor de Comunicació, Educació i Cultura.
- Èric Plata Fernández, regidor de Gent Gran i Protecció del Medi.
- Francisco Sánchez Sierra, regidor de Polítiques LGTBI, Mobilitat i Transport Públic i Via Pública.
- Pablo López Fernández, regidor de Memòria Històrica i Joventut.

5. RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ

Podeu consultar la publicació oficial al següent enllaç.

6. CODI ÈTIC

El Ple de l'Ajuntament de Ripollet, en la seva sessió de data 27 de setembre de 2018, adoptà l'acord d'aprovació inicial del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats.
Consulteu el Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern al següent enllaç.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats